2

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)

ทางสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ การถาม-ตอบความรู้

1

ด้วยความห่วงใย

ผู้ที่ทำอาชีพราชการจะแตกต่างจากเอกชนก็ตรงที่มีกฎระเบียบมากมายให้ต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติ

0

การปรับปรุงงานโดยใช้หลักการไคเซ็น (Kaizen)

Kaizen หลายคนคงเคยได้ยิน แต่ถ้าถามว่ามันคืออะไร น้อยคนนักที่จะตอบได้อย่างลึกซึ้ง งั้นลองหาคำตอบกันดูว่าจริ

17

คุณภาพการให้บริการ

         จากประสบการณ์ที่ปฎิบัติงานในองค์กรที่ต้องให้บริการนิสิตเป็นจำนวนมาก และประสบการณ์การได้มีโอกาสเ

3

การเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

การปฏิบัติงานด้านการเงิน จะต้องศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  และต้องรู้ว่ามีเอกสาร

0

การเบิกค่าใช้จ่ายของวิทยากร

ในการดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายของวิทยากรโครงการต่าง ๆ  จะดำเนินการ  ดังนี้

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 

2

การเบิกค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร

ในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรองวิทยากรโครงการต่าง ๆ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยค่าใช้

8

ข้อคิดจากการเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป”

                                                                                     

0

ความรู้จากการอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องการมองภาพองค์รวม( Conceptual Thinking-CT)

การอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ อาคา

0

CFO (Chief Financial Officer) กับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 15 (Chief Financial Officer Certification Program)  ของสภาวิชีพบัญชี ในพระบร

0

ความรู้จากโครงการสัมมนาบุคลากรกองแผนงาน เรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2555  ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรกองแผนงาน จะว่าตามหน้าที่ก็ใ

0

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552  ข้อ 9  กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ดังนี้

1. ทำหน้าที

1

งบประมาณที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร?

           งบประมาณที่ดีจะต้องเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควรมีลักษณะดังนี้

          1.  เป็นศูนย์รวมของเงินงบประ

0

ทำไมต้องสืบเสาะหาข้อมูล ?

จากที่ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพัน

4

มองลึก นึกไกล ใจกว้าง

มองลึก  นึกไกล  ใจกว้าง  ว.  วิชรเมธี

มองลึก  คือ  เวลามองอะไร  อย่ามองแค่ปรากฏการณ์ 

2

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ตอนที่ 1)

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 (ตอนที่ 1)

                ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ไ

8

ใครเป็นทุกข์มากกว่ากัน ระหว่างคนที่เกลียดเขา กับ คนที่ถูกเขาเกลียด

   **  ความรักไม่มีเหตุผล แต่ความเกลียดย่อมมีเหตุผลเสมอ ถามตัวเองก่อนซิว่า ทำไมถึงเกลียด ?

1. อิจฉาริษยาหรือ

0

การจัดแผ่นงานให้พอดีกับหน้าที่พิมพ์ใน Microsoft office Excel 2007

          เมื่อแผ่นงานของคุณมีคอลัมน์เป็นจำนวนมาก คุณสามารถใช้ตัวเลือก ปรับพอดีหน้า เพื่อลดขนาดแผ่นงานให้

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15