0

คำพ่อสอน

” . . . ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประส

0

เราจะเป็นคนเก่ง คนดีที่องค์กรต้องการได้อย่างไร?

สำหรับวิธีที่จะเป็นคนเก่งในสายตานายจ้างเราก็ทราบไปแล้ว     เราก็มารู้จักกับวิธีที่จะเป็นคนเก่ง และคนดี

1

ประชุมประชาพิจารณ์มหาวิ​ทยาลัยในกำกับของรัฐ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจ​ากประกันสังคม

0

ทำอย่างไร…ถึงจะเป็นคนเก่งในสายตานายจ้าง??

การแข่งขันในปัจจุบันมีความเข้มข้นขึ้นทุกวัน คนเก่งเท่านั้นที่จะได้โอกาสเติมเต็ม

0

เก็บค้นอ้างอิงได้ง่าย

๑.
ผู้เก็บ อ่านชื่อเรื่องก็สามารถแยกเก็บเข้าหมวดหมู่

ตามประเภทเรื่องได้

๒.
ผู้ค้น พอบอกชื่อเรื่องก็สาม

0

“เรื่อง”ที่ดี มีลักษณะ

๑. ย่อสั้นที่สุด

๒. เป็นประโยคหรือเป็นวลี

๓. พอรู้ใจความว่าเป็นเรื่องอะไร

๔. เก็บค้นอ้างอิงได้อ้าง

๕. แยก

0

การเขียนชื่อ “เรื่อง” ของหนังสือ

การเขียนชื่อ
“เรื่อง”

ความมุ่งหมายของการเขียนชื่อเรื่อง

๑. ให้รู้ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ

๒. ใ

0

ทำบุญง่ายๆ ตามประสาคนไม่ค่อยมีเวลา

วิธีทำบุญง่ายๆ สำหรับคนไม่มีเวลา สามารถทำได้ทุกวัน โดยได้บารมี 10 ทัศ ครบถ้วนบริสุทธิ์ บริบูรณ์
พูดถึงเวลา

0

เราได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   อาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า 550  ล้านคน ซึ่งเมื่อรวมตัวเป็นตลาดเดียวกันแล้วจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบ

0

มี 10 วิธีคลายเครียดในที่ทำงาน มาฝากค่ะ

ในยุคปัจจุบันนี้ คน

0

แนวปฏิบัติในการเก็บรักษาหนังสือราชการ

การเก็บรักษาหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติง

0

สารจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบริการการศึกษาไ

0

การตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน

การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบว่ามีระบบการตรวจสอบรับ – จ่ายเงินประจำวันตามระเบียบ กำหนด

มีวิธีตร

0

KM การผลิตสื่อเพื่อการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่ตั้งใหม่) งานโร

0

คุณสมบัติของนิสิตเครือข่ายพี่-น้องสัมพันธ์

นิสิตเครือข่ายพี่-น้องสัมพันธ์ คือ ผู้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการแนะแนวการ

0

การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศ

จากการที่หลายหน่วยงานได้มีปัญหาเรื่องการแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายโดยเฉพาะบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding pass)

0

บริการของเจ้า Google

Google AdSense	        https://www.google.com/adsense/
Google AdWords https://adwords.google.com/select/
Google Analytics http://google.com/analytics/
Google Answers http://answers.google.com/
Google Base http://base.google.com/
Google Blog Search http://blogsearch.

1

การใช้โปรแกรม Microsoft Word2010

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft world 2010 ไ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12