0

ปรัชญาของความสำเร็จ โดย นโปเลียน ฮิล

สวัสดีค่ะ ดิฉันจิรภา  สีหนาท ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานหนึ่ง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง

1

การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเช่าที่พัก) ของมหาวิทยาลัยฯ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในประเ

0

การบริการให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน

การให้คำปรึกษา หมายถึง  การให้บริการ การให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษาและการบริการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องโ

1

บัตรสนเท่ห์กับการร้องเรียน

บัตรสนเท่ห์กับการร้องเรียน
         ในแวดวงราชการ หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอ

1

งานสารบรรณ สำคัญอย่างไร

หลายวันก่อนได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญชิ้นหนึ่ง ทำให้ต้องไปค้นหา…ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสา

0

ธรรมดี ที่พ่อทำ″ 23 หลักทรงงาน

ธรรมดี ที่พ่อทำ″ 23 หลักทรงงาน

 
0

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลการตรวจวิเคราะห์ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลการตรวจวิเคราะห์ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม พบได้มาตรฐานทุกตัวอย่าง เตือนประชาช

0

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

          สมรรถนะตามลักษณะงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย 6 ด้าน  ดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์

0

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ Social Network & Social Media สำหรับประชาสัมพันธ์องค์กร

Social Network & Social Media

เรียนเชิญพี่น้องชาว มมส เข้าร่วมโครงการฯ

วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้จ

0

ทปอ. มีมติให้การศึกษาไทยเปิดเทอมตรงกับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน

ทปอ. มีมติให้การศึกษาไทยเปิดเทอมตรงกับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน

0

บทบาทและหน้าที่ของนิสิตโครงการสหกิจศึกษา

บทบาทและหน้าที่ของนิสิตโครงการสหกิจศึกษา

1.  ต้องผ่านการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรมตา

0

เกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

เกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

1.  เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3หรือชั้นปี

2

ภาษาหนังสือราชการ

 

ใคร    -ผู้ใด

ที่ไหน    -ที่ใด

แบบไหน  -แบบใด

อะไร        -อันใด  สิ่งใด

ได้ไหม   -ได้หรือไม่

อย่างไร  -เช่นใ

1

นิยามศัพท์ใช้ในการประชุม

 

 

ศัพท์ที่ใช้ในการเรียกวิธีการสื่อสารในการประชุม มีดังนี้

การประชุมสำมัญ หมายถึ ง การประชุมตามปกต

1

ข้ออ้างที่ทำให้เราไม่ได้เริ่มต้นสักที

ข้ออ้างที่ทำให้เราไม่ได้เริ่มต้นสักที

ทุกคนอยากประสบความสำเร็จ อยากมีชีวิต มีหน้าที่

0

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หมวด 1   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี

0

ศิลปะการประสานงานที่ดี

ศิลปะการประสานงาน

เทคนิควิธีในการประสานงาน

                         ๑.   การใช้เครื่องมือสื่อ

1

อธิบายขั้นตอนการประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย(ล่าสุด)

( อ้างอิง มติที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 10 มกราคม 2555)

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานเสนอร่างระเบ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13