8

ทำไม ข้าราชการ พนักงานจึงต้องร้องทุกข์

ทำไม ?  ต้องมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการร้องทุกข์และ

0

วิธีใช้หนี้พ่อแม่

วิธีใช้หนี้พ่อแม่ ธรรมะจากหลวงพ่อจรัญ

1. จงสร้างความดีให้กับตัวเอง และนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเอ

0

วิธีการทำงานอย่างมีความสุข

คนเราส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมักจะไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ตนอยากจะทำจริง ๆ แต่กลับต้องทำงานที่ใจไม่รัก ไม่ชอบ

0

วิธีสลายความทุกข์ด้วยตัวเอง

1

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือที่ กค 0408.2/ว 366 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554  กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

0

บทบาทในการประชุม

^_^บทบาทในการประชุม^_^

บทบาทการเป็นผู้นำการประชุม

               ความสามารถในการน

0

ลักษณะของการประชุมที่ดี

ลักษณะของการประชุมที่ดี

 การประชุมที่ดีและมีประสิทธิภาพ ต้องมีการวางแผนการประชุม แล

0

หลักในการเลือกสถานประกอบการ

หลักในการเลือกสถานประกอบการ

การที่นิสิตจะเลือกสถานประกอบการทำงานที่ใดนั้น ควรมีการศึกษารายละเอ

0

บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

2.  ต้องผ่านการ

0

หัวข้อสำหรับการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 กองบริการการศึกษา

ตามข้อกำหนดของระบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จะต้องวมีการทบทวนฝ่ายบริหารตามข้อกำหนดที่ 5.6.2  ดังหัวข้อต่อไปนี้

1.ผ

0

การเตรียมพร้อมในการรับการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ กองบริการการศึกษา

การเตรียมพร้อมในการรับ

การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ

1.จัดเตรียมเอกสารประสิทธิผลการดำเนินงานตามระเ

0

การใช้รหัสควบคุมเอกสาร กองบริการการศึกษา

การกำหนดอักษรย่อในระบบบริหารคุณภาพ ISO  9001 : 2008  กองบริการการศึกษา

การดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพกองบริการการ

0

ขั้นตอนการดำเนิน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 กองบริการการศึกษา

1.จัดเตรียมบุคลากรในการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ

2.  พิจารณาโครงสร้างบริหารงานและโครงสร้างเอกสาร

3. ผู้บร

0

สหกิจศึกษาต่างกับการฝึกงานอย่างไร ?

สหกิจศึกษาต่างกับการฝึกงานอย่างไร ?

ในการจัดระบบการศึกษาของสาขาวิชาที่ต้องมีปฏิบัติงานวิชาชีพตา

1

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1

หยิบแต่สิ่งที่ดีๆมาใช้จากการศึกษาดูงาน

                    จากการเข้าไปศึกษาดูงานศูนย์ ACER เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวัน 6-11 กันยายน  พ.

0

A trip around ASEAN 2015 : Cambodia

Cambudia is country in Southeast Asia. Phanom Penh is its capital city. Cambodians speak Khmer as their official language.

0

A trip arond ASEAN 2015

Noodles and Chopsticks

China is the first country that created noodles. Chinese people eat noodles with their own eating tool, chopsticks. Now the chopsticks are popular  among  people  around the world.

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14