0

นักประชาสัมพันธ์กับหน้าที่เพื่อการรับรองแขกคนสำคัญ

ปกติแขกคนสำคัญมักจะได้รับบริการที่พิเศษกว่าบุคคลทั่วไป บุคคลเหล่านี้อาจเป็นผู้นำประเทศ หรือวิทยากร ดัง

0

บุคลิกภาพและการแต่งกายของฝ่ายจัดการประชุม..นั้นสำคัญ

บุคลิกภาพ และการแต่งกายของฝ่ายจัดการประชุม

             ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม มีบ

1

โครงการประชุมทบทวนและการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

การบริหารเวลา

การบริหารเวลา

          เวลาเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง ที่ติดตัวคนมาตั้งแต่เกิด คนเรามีเวลาคนละ 24

0

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน 2

เกร็ดความรู้อาเซียน

  อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

อาเซียน +3 คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10

1

การใส่เลขหน้า แบบไม่แสดงเลขในหน้าแรก Word 2010

จากที่ ดิฉัน ไม่ค่อย ถนัด word 2010 จึงได้หาความรู้ใหม่จาก Miccrosoft

การใส่เลขหน้า แบบไม่แสดงเลขในหน้าแรก Word 2010
ท่

0

หน้าที่ประชาสัมพันธ์

           การเขียนข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

          การเขียนข่าวเพื่อการประชา

0

การทำงานเป็นทีม

^-^การทำงานเป็นทีม^-^

               การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ  คือ สา

0

“Plan your work ,Work you plan ,Your plan will work ”

จัดทำแผนปฏิบัติการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

คำกล่าวคำหนึ่ง กล่าวว่า “Plan your work ,Work you plan ,Your plan will work ”

0

***การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดประชุม***

***การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดประชุม***

      การจัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง ที่ติดปากส

2

โครงการการจัดการความรู้ ผลการดำเนินงานพี่-น้องสัมพันธ์ คืออะไร

โครงการการจัดการความรู้ผลการดำเนินงาน พี่ – น้องสัมพันธ์ คือ โครงการที่ให้นิสิตเครือข่ายพี่ – น้องสัมพัน

2

มารู้จักกับโครงการพี่ – น้องสัมพันธ์ กองบริการการศึกษากันค่ะ

กองบริการการศึกษา โดยงานโรงเรียนสัมพันธ์ ได้ดำเนินงานโครงการพี่-น้องสัมพันธ์ มาอย่างต่อเนื

1

โครงการธรรมสัญจรกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

0

9 ทักษะที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนทำงาน

  • ไม่หวั่นปัญหาเฉพาะหน้า ในชีวิตเรามักเจออะไรไม่คาดคิดเสมอ ซึ่งทำให้เราต้องเป็นคนหัวไว คิดแก้ไ
1

หลักสมดุลในการทำงาน

สมดุลการดำเนินชีวิต

นายแพทย์วิทยา นาควัชระ แพทย์ด้านจิตวิทยา ได้แนะนำวิธีทำงานให้สนุกสนาน

0

มลพิษทางอากาศ ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

มลพิษทางอากาศ ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

0

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552

ข้อ 6  ข้าราชการหรือพนักงานอาจร้องทุกข์ได้ในกรณีดังนี้

           (1) กรณีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่

0

เหตุผลง่ายๆๆที่มีการตรวจสอบภายใน

เหตุผลง่ายๆๆที่มีการตรวจสอบภายในเพราะหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องการความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานมีการ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15