1

คำคมโดยท่าน ว.วชิรเมธี

ยศ ทรัพย์ อำนาจเป็นเพียงมรรควิธีที่ทำให้ชีวิตนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์

0

ขั้นตอนการปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

 ก่อนการประชุม
ขั้น

1

อุปสรรคสำคัญของการเขียนรายงานการประชุม..คือการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง

     การเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากมาย มีอย่างเดียวที่จำเป็นจะต้องรู้เป

0

ทบทวนการใช้ภาษาไทย..ในหนังสือราชการและรายงานการประชุม กันเถอะ

> > >   การใช้ภาษาไทย . . ในหนังสือราชการ   < < <

                     เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษ

4

“โครงการทบทวน ISO วันแรก 22 มี.ค.55″

 

วันนี้น

1

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ต่อ)

ข้อ 9 ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ให้เจ

2

การประเมินโครงการฝึกอบรม

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม  ป็นกระบวนการห

0

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

หมวด 1

กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 6  หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ

0

ภัยคุกคาม Threat

ภัยคุกคาม Threat คือ ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ จากการที่อินเทอร์เน้ตและอีเมล์ได้ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมป

0

ทำอย่างไรถึงจะ Admissions ติด

จากที่ได้แจ้งใน blog ครั้งก่อนถึงการเตรียมองค์ประกอบเพื่อนำไปคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา หรือ Admissions กลาง  ไป

0

ฤทธิ์ของข้าวโพดต้ม

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่าน วันนี้ก็มีเมนูสุขภาพมาฝากอีกเช่นเคย เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์ของข้า

0

ดื่มน้ำอย่างไรให้ถูกต้อง

สวัสดีค่ะ  เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ  ทุกท่าน  วันนี้ก็อีกเช่นเคยดิฉันมีเมนูสุขภาพมาฝาก พอดีอ่านเจอในวารสารสุขภ

3

รวมคำสั่ง DOS เวลาซ่อมคอม

ความจำเป็นในการใช้ (Dos) ยังคงมีอยู่ แม้ว่าในปัจจุบันบทบาทของมันจะเริ่มลดลงไปมากหลังจาก Windows เริ่มมีความสมบู

0

โรงพยาบาลธรรมชาติ

โรงพยาบาลธรรมชาติ 
              เรียน  เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาว KM ที่รักเคารพ วันนี้ได้รับเมล์เพื่อ

22

การปรับปรุงการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การปรับปรุงการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                    จากการประชุมค

0

นวัตกรรมทางการศึกษา

ความหมายของนวัตกรรม

“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้

1

ความประทับใจจากการศึกษาดูงาน “สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล”

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555
ได้มีโอกาสนำบุคลากรงานการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการประชุมและบุคลากรในสั

2

คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบภายใน

การรายงานผลการตรวจสอบภายในจากการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน  ต้องรายงานฯ ที่จะชี้วัดถึงคุณภาพ ประกอบ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15