0

กินอย่างไรให้คลายร้อน..???

เข้าหน้าร้อนหลายคนมักมีอาการเบื่อหน่าย ไม่เจริญอาหารกินอะไรก็ไม่ถูกปากเอาเสียเลย อาจะเป็นเพราะสภาพ

0

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในต่างกันอย่างไร?

ประเด็นหลัก
0

คุณค่า Key Risk Indicators :KRIs ต่อการปฏิบัติงาน

คุณค่า Key Risk Indicators :KRIs ต่อการปฏิบัติงาน

จะเห็นว่าการพัฒนา Key Risk Indicators :KRIs สามารถให้ข้อมูลการเคลื่อนที่ของความเสี่ยง

0

KRIs? ตัวชี้วัดความเสี่ยง คืออะไร?

ในการบริหารจัดการกิจการผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องถ่ายทอดเป้าหมายในระดับกลยุทธ์ขององค์กรลงไปสู่ฝ่ายง

0

17 ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับ Hard Disk

17 ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับ Hard Disk มีความเชื่อต่างๆ นานาเกี่ยวกับ HDD.และการใช้งาน HDD.ซึ่งเป็นความเชื่อบางอย

0

Edited – อินเทลเปิดซีออนใหม่ ตอบโจทย์ดาต้าเซ็นเตอร์สมัยใหม่

1

ถอดบทเรียน Mini_UKM ครั้งที่ 8

สืบเนื่องจากการที่เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (Mini University Knowledge man

1

เอกสารประกอบรายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำเดือน

อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่สิ่งเ็ล็กๆๆที่ว่านี่แหละมักจะเป็นปัญหาสำหรับหลายๆๆ

หน่วยงาน   ตามที่

0

ควรซื้อ iPhone 4S หรือรอ iPhone 5 ?

เมื่อ  iPhone 4Sเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2011 ดังนั้น มันมีความเป็นไปได้ว่า Apple อาจจะออก iPhone รุ่นใหม่ในอีก 6-7 เดือนข้างหน้า

0

มักสาวปากแป : ไข่ จินดา แก่นสมบัติ

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันศุกร์ที่ 1

2

การบูรณาการแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล

การบูรณาการแผนฯสู่การประเมินรายบุคคล

           การบูรณาแผนฯ สู่การประเมินรายบุค

0

การเตรียมองค์ประกอบสมัครสอบ Admissions

สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Central University Admissions System : CUAS) จะต้องเตรียมองค์ประกอบ 4  ส่วน 

0

ภาษาพีเอชพี (PHP) คืออะไร

พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเ

0

AppServ คืออะไร ใช้ทำอะไร

AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลายๆอย่างมารวมเข้าไว้ ด้วยกัน โดยมี Package หลักๆดังนี้
- Apache
- PHP
- MySQL
- phpMyAdmin

2

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน นับเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิ

0

PricewaterhouseCoopers (PwC) วิศัยทัศน์กับกระบวนการผลิตนักตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลก

PricewaterhouseCoopers (PwC) วิศัยทัศน์กับกระบวนการผลิตนักตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลก

เป็นที่ยอมรับกันในวงก

1

มารยาทสากลในการพูดโทรศัพท์

มารยาทสากลในการพูดโทรศัพท์

เนื้อหา โดย…คุณศิวพร  สาริสุต

วันนี้ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ

0

วิธีแก้ wireless capability is turned off

สำหรับ Notebook บางรุ่นที่มีสวิทซ์สำหรับเปิด-ปิดไวเล็ต (switch wireless)  และท่านอาจเผลอไปปิด ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้ง

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15