0

สหกิจศึกษาคืออะไร

สหกิจศึกษา คืออะไร ?
สหกิจศึกษา(Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบ

0

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

0

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2555

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2555

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

0

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจะได้รับการเสนองานหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคนหรือไม่

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจะได้รับการเสนองานหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคนหรือไม่
ตอบนิสิตที่เ

0

การนิเทศงานสหกิจศึกษา (Student Counseling)

การนิเทศงาน (Student Counseling)
โครงการสหกิจศึกษา ได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา

0

บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการ

บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการ

สถานประกอบการมีความสำคัญในการพัฒนานิสิตและทำให้วิธีการของสหกิจศึกษา

0

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับการฝึกงาน

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับการฝึกงาน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ปฏิบัติงานเสม

0

ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจากการเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ประโยชน์ที่นิสิตที่จะได้รับ
1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการเรียนในห

0

การปรับตัวนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2553

การปรับตัวนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา  2553         มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

0

มาแล้วนะค่ะ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมโค

0

สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติมก่อนการนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในองค์กรควรมีอะ

0

จุดเด่น และสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

 จุดเด่น

  1.               สามารถแนบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
  2.               สร้างเอกส
0

กรณีมีระบบขัดข้องหรือต้องการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ท่านสามารถมาดำเดินการได้ที่ เมนูเว็บบอร์ด ในระบบ eds เมื่อท่านคลิ๊กเข้ามาแล้วท่านก็จะเห็นเมนูในแถบเมนูดั

0

อธิบายส่วนประกอบหลักของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมนูการปฏิบัติงานของแต่ละงาน  เป็นแถบที่แสดงสถานะของงานซึ่งจะแตกต่างตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ประกอบไปด้ว

0

ประโยชน์ของการสร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาต่อและอาชีพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

การออกพบปะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาต่อและอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคตะวันออกเฉี

0

การสำรวจความถนัดของผู้เรียน

การที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสสำรวจตนเองจากการเรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรอาทิเช่น

1

“เก็บตก” จากการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ความประทับใจในนามของผู้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เมื่อวัน

0

วันนี้สำเร็จไปอีก 1 โครงการ

        เราได้พาคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์กองกลาง จำนวน 18 ชีวิต เดินทางไปประชุมทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2555

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15