4

เคล็ดการดึงความสนใจผู้เข้าอบรมให้อยู่ครบตามกำหนดการ

อย่าให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร(ที่ไม่ดี)อีกต่อไป……………

http://www

1

วิธีการจัดหาพัสดุ

การจัดหาพัสดุตามวิธีต่างๆ ได้แก่

         -วิธีตกลงราคา (ไม่เกิน100,000บาท) ให้เจ้าหน้าที่พัสด

7

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

การปฏิบัติงานด้านการเงิน จะต้องศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เข้าใจ และต้องรู้ว่

12

การยืม-คืนเงินทดรอง(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ

1

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

0

คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของรัฐ

คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของรัฐ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2553 เมื่

4

จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมาก  และเพิ่มขึ้นทุกวัน  การใช้งานระบบเครือข่ายที่ออนไลน์และส่งข่าวสารถึ

1

ข้อแตกต่างเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กับ วินัยข้าราชการพลเรือน

วินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการและพนักงานในสถาบัน

3

เคล็ดลับน่ารู้ในการทำความสะอาด

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการทำความสะอาดบ้าน สามารถนำมาใช้ในสถานที่ทำงานได้

        

1

วิธีการจัดการตัวเอง เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

1. รู้ตัวเองว่าต้องการ

1

ทำงานให้มีประสิทธิภาพ

จากหนังสือ “คิดอย่างผู้นำและผู้ตาม โดย
อ.สุพัตรา สุภาพ

“ศาสตราจารย์จรูญ สุภาพ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์
จุฬาล

2

จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

บุคคลทุกคนมักต้องมีกลุ่มมีพวก ตัวอย่างกลุ่มหรือพวกของกลุ่มบุคคล  เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง ทีมงาน สมาค

3

20 วิธีรับมือเพื่อนร่วมงานจอมป่วน

1 เปลี่ยนสถานการณ์การตำหนิ
มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการงานมากกว่าการตัวบุคคล แทนที่จะพูดว่า “คุณต้

0

น่านน้ำแห่งความรัก—Love Ocean

น่านน้ำแห่งความรัก เป็นชื่อหนังสือ ที่สอนวิธีคิดในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยใช้ควา

0

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย : กรณีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงาน

0

แก้ปัญหาวันที่ outlook 2007 แสดงผลเป็น none

web
การแก้ไขปัญหาที่ outlook 2007 แสดงผลในส่วนของวันที่เป็น none
คือไม่สามารถแสดง ti

3

จากนี้ไปมหาวิทยาลัยของเราจะมี*** เงินไหลกองทองไหลมา***

ผมไม่ใช่ผู้บริหารแต่ผมมีสิทธิที่จะคิดตามจินตนาการของผม

-สิ่งแรกคือเงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่เป็นปัจจัยเ

Pages ... 1 2 3 4