2

“พุทธชยันตี” หมายถึงอะไร??

พุทธชยันตี    หมายถึงอะไร??

พุทธชยันตี   หรือ สัมพุทธชยันตี (อังกฤษ: Sambuddha jayanthi)  เป็น
เทศกาลสำค

1

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกิจกรรมเวียนเทียน และฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก และฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง   ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม

6

มารู้จักกับการบัญชีสืบสวนกัน

การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญที่นำมาสู่ความล้มเหลวของหลายๆ องค์กร โดยสาเหตุที่สำคัญเกิดจากความหละหลวม
4

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้วยหลักคิดของ “ไคเซ็น”

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  ด้วยหลักคิดของ “ไคเซ็น” 

9

แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อบุคลากร

เนื่องจากยังมีหลายหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย  ซึ่งง

3

ชนิดของหนังสือราชการ

ชนิดของหนังสือ “หนังสือ ” หมายความวา หนังสือราชการ
“สวนราชการ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรื

0

ระเบียบงานสารบรรณ

1.ประวัติยอ
พ. ศ. 2496 จัดรางระเบียบงานสารบรรณเปนครั้งแรก โดยมีพลเรือเอกหลวงชลธาร
พฤติไกร เป็นประธานค

3

การเขียนรายงานการประชุม

ก่อนจะเริ่มการเขียนรายงานการประชุม  เราควรรู้ความหมาย  รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม  ลักษณะรายงานการปร

2

การจัดทำหนังสือราชการ

การจัดทำหนังสือราชการ สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องรู้รูปแบบหนังส์อราชการก่อน

4

การรับส่งหนังสือรับเข้าจากหน่วยงานภายนอก (ERM 2, ERM 3 และแผนบริหารความเสี่ยง)

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงงานสารบรรณ (ERM 2)

1. การรับส่งหนังสือรับเข้าจากหน่วยงานภายนอกด้ว

0

การบริหารความเสี่ยงงานสารบรรณ (ERM)1

สภาพแวดล้อมการบริหารงานสารบรรณ
กระบวนการทำงานหลัก
1.การรับส่งหนังสือรับเข้าจากหน่วยงานภายนอกด้วยระบ

4

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ด้วยในปีนี้
เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งต่อพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นปีครบรอบ ,๖๐๐

5

ถอดบทเรียน จากแนวปฏิบัติที่ไม่ดี (ของตนเอง)

วันนี้ มีเรื่องจะมาเล่าให้เป็นประสบการณ์กับทุกๆ ท่าน ซึ่งเป็นผลพวงของการปฏิบัติที่ไม่ดีของตนเอง ที่อยา

2

การป้องกันการเกิดโรคกรดไหลย้อนในกระเพาะอาหาร

โรคกรดไหลย้อนในกระเพาะอาหาร เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารไม่เป็นเวลา
และปล่อยให้ท้องว่าง เมื่อท้องว่

5

หลักการใช้ “ค่ะ” และ “คะ”

หลักการใช้ “ค่ะ”

6

การยืม-คืนเงินทดรอง(2) ไปราชการในประเทศ

3

การ rotate งานและตำแหน่งสำคัญอย่างไร ???

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (Development Tools) การบริหารองค์กรให้มีป

4

มีกลอนประทับใจมาฝากค่ะ

โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากอยากให้คิด             ทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสตถิผล

ต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตน     

Pages ... 1 2 3 4 5