1

ADDIE MODEL การออกแบบระบบการเรียนการสอน

ADDIE MODEL

ADDIE MODEL คือการออกแบบระบบการเรียนการสอน กล่าวคือกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอน จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดส

3

การขออนุญาตลา

มีประกาศแจ้งเวียนระเบียบการลาของบุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่ มาใหม่ล่าสุด อ่านด้วยนะคะ

0

การบริการที่ดี

การบริการที่ดี คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

เราชอบแบบไหน ก็ปฏิบัติกับคนอื่นอย่างที่เราอยากให้คนอื่นปฏิบัต

5

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เริ่มต้นการดูแลรักษา ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. สภาพภายนอก แนะนำให้ทำความสะอาดสักนิด อย่างน
11

คุณคิดยังไงกับการทำบุญหอพัก ว่าควรมีรูปแบบใด

คุณคิดยังไงกับการทำบุญหอพัก ว่าควรมีรูปแบบใด

5

มารยาทในการรับโทรศัพท์

1. เตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกาไว้ให้พร้อม เพื่อจดบันทึกข้อความได้ทันที มิใช่จดข้อความบนปกสมุดรายนามผู้ใช

5

การพัฒนานิสิต

การที่นิสิตใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและ กติกาทางสังคม จะมีวิธีการพัฒนาอย

0

การบริหารจัดการ “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” ที่ดีมีประสิทธิภาพทำอย่างไร

 

การบริหารจัดการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในแต่ละองค์กรย่อมแตกต่างกั

0

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง การคิดวิเคราะห์และการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

0

ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

จากการที่เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4“ทองกวาววิชาก

12

อัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคม

ตามที่พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นั้น

อัตราเงินสมท

1

การประสานงานที่ดีต้องมี 5 น.

น.  ที่  1  ควร  นอบน้อม  ในทุกที่

น.  ที่  2  เจรจาพาทีจัก 

17

เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินสวัสดิการพนักงานมาจากไหน?

 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับงบจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
จากงบบุคลากร รายก

3

วิธีฝึกความมั่นใจและความเป็นผู้นำ ในชีวิตประจำวัน

การฝึกความมั่นใจและความเป็นผู้นำนั้นในเบื้องต้น เรายังไม่ต้องไปเข้าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อจะสร้างความ

9

ทำอย่างไรเมื่อมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

หากคุณมีความรู้สึก  เช่น  ไม่อยากทำงาน   หงุดหงิด   รำคาญใจ  เบื่อในการทำงาน เบื่อที่จะประสานงานกับคน

10

มารู้จักวิธีการนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในประเทศไทยกันเถอะ

การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง

          – ออกจากที่อยู่หรือที่ทำงานปกติจนกลับถึง

4

“งานภาพรวมไม่สำเร็จ” เพราะอะไร???

ปัจจุบัน ระบบต่าง ๆ ที่บีบให้การทำงานต้องมีความระวัง รอบคอบ อีกทั้งยังปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ห

2

ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำเถราภิเษกและทำบุญอายุครบ 3 รอบ พระมหาประเสริฐพร ฐิติสิริ เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมทัศน์/เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำเถราภิเษกและทำบุญอายุครบ 3 รอบ พระมหาประเสริฐพร  ฐิติสิริ  เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมทัศน์/เล

Pages ... 1 2 3 4 5