2

การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

 

“การทุจริต” เป็นภ

0

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ประโยชน์จาการบริหารความสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หร

Pages ... 1 2 3 4 5