0

บทบาทของผู้นิเทศและการสอนงาน

บทบาทของผู้นิเทศและการสอนงาน ประกอบด้วย

- การวางแผน เพื่อรับนิสิตสหกิจศึกษา

- การสอนงาน นิสิตสหกิจศึกษา

- การทำโครงงานสำหรับ สถานประกอบการและนิสิตสหกิจศึกษา แบบบูรณาการ

- การต่อยอดสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.