0

การแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ในการทำงานงานต่างๆ ดิฉันเชื่อว่าจะต้องมีการเกิดปัญหาขึ้นในแต่ละงานขึ้นอยู่กับมันมากน้อยแค่ไหน  จึงเอาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

การแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

 1. ศึกษาขอบเขตปัญหาให้ชัดเจน
 2. หาสาเหตุของปัญหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. ระบุเป้าหมายที่จะบรรเทา/แก้ไขปัญหา
 4. กำหนดทางเลือกเพื่อบรรเทา/แก้ไขปัญหา
 5. กำหนดทางเลือกเพื่อบรรเทา/แก้ไขปัญหาโดยพิจารณาจากสาเหตุ
 6. หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยปรับจากทางเลือกในขั้นตอนก่อนหน้า
 7. ดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหา
 8. ประเมินผลหลังจากการดำเนินตามแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 9. ปรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหากพบว่าปัญหายังไม่ได้บรรเทาลงตามเป้าหมายที่กำหนดโดยหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 10. เมื่อแก้ไขปัญหาลุล่วงตามเป้าหมายแล้ว ใช้การจัดการความรู้เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับปัญหาที่คล้ายกัน

 

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print

You must be logged in to post a comment.