3

การวางแผนคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร….แล้วทำไม..มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

                 การวางแผน เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คาดการณ์ไปล่วงหน้า และ กำหนดแนวทางที่คิดว่าดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างได้ผล

ความสำคัญของการวางแผน  

     1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

     2. ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์การ

     3. ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

     4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน

     5. ทำให้เกิดความแจ่มใสชัดในการดำเนินงาน ไม่มีองค์การใดที่ประสบความสำเร็จได้

โดยปราศจากการวางแผน

                     ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสำคัญของกระบวนการจัดการที่ดีการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน 2ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

ประเภทที่1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หรือกำลังจะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเราสำหรับสิ่งนั้น

ประเภทที่ 2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสภาพที่ดีขึ้น

                      จากความหมายและความสำคัญดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมาท่านทั้งหลายคงพอจะทราบกันแล้วว่า ถ้าหากองค์กรใดต้องการประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่ตั้งไว้…จำเป็นจะต้องมีการวางแผนการทำงาน  และด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  สำหรับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานราชการจึงต้องมีการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และให้มีการประเมินผลการดำเนินงานงานของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อแสดงความรับผิดชอบ ……จากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น..คิดว่าท่านที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนคงมีความเข้าใจมากขึ้นว่า..เหตุใด..มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ..และมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ…และคิดว่าทุกท่านก็คงมีความภาคภูมิใจ..ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร..ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่พวกเรามีส่วนร่วมที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อประเทศชาติในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและมหาวิทยาลัย

 ที่มาข้อมูลจาก Knation.net

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. Prem-QA พูดว่า:

  ที่สำคัญอีกอย่าง….การวางแผนทำให้เราได้แยกแยะเรื่องสำคัญ.. ก่อน – หลัง ด้วยค่ะ
  ทำให้สามารถจัดการกับเรื่องสำคัญๆ..ได้ทันท่วงที
  และ
  จงทำตนเป็น “นักวางแผน”
  อย่าวางตนเป็น “จอมวางแผน”

 2. piggaman พูดว่า:

  เพิ่มเติมอีกประเด็นละกันนะครับ
  1. แผน คือ tool หรือ เครื่องมืออีกหนึ่งรูปแบบที่ใช้ในการกำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์
  2. แผนที่ดี ต้องมีเป้าหมายที่ชัด และสามารถกำหนดตัววัดได้ทั้งระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว เหนือสิ่งอื่นใด คือการนำแผนนั้นมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ที่ชัดที่สุดในปัจจุบันคือ tor กะ กพร นั้นแหละครับ เห็นผลชัดเจนในระยะสั้น
  ขึ้นอยู่กับว่า เรา หรือ ผู้ปฏิบัติจะยึดมั่นในหลักการหรือมุ่งเน้นการพัฒนางานมากกว่าค่าคะแนน ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลัก แผน ก็จะยังคงเป็นแค่แผนเพื่อประกอบการประเมินเท่านั้นเอง…

You must be logged in to post a comment.