0

การนับจำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่  4.6  (สมศ.)  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  ผลงานวิชาการที่นำมานับได้ในตัวบ่งชี้นี้  คือ  ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ/หรือนานาชาติ  หนังสือ หรือตำราทางวิชาการ  ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์  และผลงานจะต้องเกินร้อยละ  50  ของชิ้นงาน  ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า  1  ครั้งให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ  1  ชิ้น

กรณีงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์  ไม่สามารถนำมานับได้เพราะถือว่าเป็นงานวิจั  และกรณีหนังสือที่มีลักษณะเป็น  book  chapter  ซึ่งมีผู้เขียนหลายคนเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  โดยหนังสือได้รับการ  edit  แล้ว  จะนับได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนร่วมเขียนร้อยละ  50  ขึ้นไป

หลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ  ที่นำมาอ้างอิง  คือ  1)  หากเป็นบทความวิชาการ  การรับรองต้องแสดงหลักฐานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  2)  ตำราหรือหนังสือที่ผ่านเกณฑ์สถานศึกษากำหนด  (น้ำหนัก  0.75)  สถานศึกษาเป็นผู้รับรอง  3)  ตำราหรือหนังสือ  (น้ำหนัก  1.00)  หากผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  ให้แสดงหลักฐานการรับทราบจาก  สกอ.  กรณีที่ยังไม่ขอตำแหน่งทางวิชาการให้แสดงหลักฐานว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์ของ  สกอ.

 

สมสมัย

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.