5

เศรษฐกิจคืออะไร

เศรษฐกิจ คือ การกระทำใด ๆ อันก่อให้เกิด การผลิต การจำหน่ายและการบริโภค ซึ่งความหมายในทางเศรษฐกิจจะแตกต่าง จากความหมายที่เข้าใจกัน การผลิต คือ การกระทำเพื่อให้เกิดผลที่สามารถตีค่าออกมาเป็นเงินได้ ,การจำหน่าย คือ การนำผลผลิตไปเสนอต่อผู้ที่มีความต้องการ, การบริโภค คือ การจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการรับประทานด้วย เศรษฐกิจจะเน้นที่ราคาหรือเงิน ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจจึงต้องเกี่ยวข้องกับราคาหรือเงินเสมอ

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. on-anong พูดว่า:

  เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล หมายถึง ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สำคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด
  -สรุปก็คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดำรงชีวิตหลักการพึ่งตนเอง

 2. boonyarit พูดว่า:

  ตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำครับ ปลูกผักกินเอง เลี้ยง กบ เลี้ยงปลา

 3. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  “ความพอ”

 4. on-anong พูดว่า:

  ทำได้สุดยอดเลยค่ะ ยังอยากมีที่สักแปลง ไว้ปลูกผัก ผลไม้ พอได้กินเอง และแจกเพื่อนบ้าน ญาติ

 5. นีย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  พระราชดำรัสในหลวง “อยู่แบบพอเพียง” ค่ะ

You must be logged in to post a comment.