0

บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์

สำหรับบทบาทและหน้าที่ของสภาคณาจารย์  คือมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี  และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ ดังนี้

1. ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  ประกาศมาตรฐานทางวิชาการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  ตำแหน่งและหน้าที่ทางวิชาการ
4. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการปกครองและกิจกรรมนิสิต
5. เสนอแนะการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
6. ส่งเสริมจรรยาบรรณ  จริยธรรมและศีลธรรมของคณาจารย์
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
8. ประสานงานกับสภาคณาจารย์ของสถาบันอื่นเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
9. ปฏิบัติภารกิจตามที่อธิการบดีมอบหมาย

 

ที่มา : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยสภาคณาจารย์  พ.ศ. 2553   ในการประชุมครั้งที่  5/2553  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2553

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.