2

การคิดสัดส่วนเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีประเด็นที่เป็นคำถามกลับมากจากคณะกรรมการประเมินรอบสาม ได้แจ้งกลับมาที่มหาวิทยาลัยว่า การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ เก็บข้อมูลได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ว่า แต่ละคณะวิชา จะต้องเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20  โดยคณะกรรมการได้เอาตัวเลขของผู้ตอบแบบสอบถามไปคิดสัดส่วนกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด และมีบางคณะที่เมื่อคิดสัดส่วนออกมาจึงมีตัวเลขร้อยละ ที่น้อยกว่าร้อยละ 20  ดังนั้น เมื่อศูนย์ประกันฯ ได้ทราบข้อมูลดังกล่าว ทางศูนย์ฯประกัน จึงได้ลองมานั่งไล่ดูตัวเลขอีกที ก็ได้ข้อเท็จจริงว่า สัดส่วนที่แท้จริงที่ควรจะนำมาคิด เพื่อเป็นเหตุเป็นผลกันก็คือ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  กับจำนวนนิสิตที่สำเร็จและมีงานทำ ซึ่งถ้าหาก สมศ. ไปคิดเช่นนั้น ตัวเลขร้อยละก็จะหายไปส่วนหนึ่ง เพราะบัณฑิตบางคนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเขาไปเรียนต่อ หรือยังไม่ได้งานทำ  ดังนั้น บัณฑิตกลุ่มนี้ก็จะไม่มีผู้ใช้บัณฑิตมาตอบแบบสอบถามให้ … ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะถูกต้องถ้าจะหลักการคิดเช่นนั้น   เพราะฉะนั้น ให้แต่ละคณะยืนยันสัดส่วนที่เราคิดเช่นเดิม เพราะเป็นตัวเลขที่มหาวิทยาลัยคิดจากบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว ซึ่งโดยทุกคณะวิชามีสัดส่วนที่เก็บแบบสอบถามได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ตามที่ สมศ. กำหนด   เมื่อคิดจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต กับจำนวนบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว  …. คณะวิชาใด สงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่น้องไหม ศูนย์ประกัน ได้ค่ะ

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. kamphanat.a พูดว่า:

  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
  ตรรกะ เหตุและผล มันชัดเจน สามารถที่จะอธิบายได้เสมอ ในเชิงตัวเลข
  กรรมการตัวแทน สมศ ก็มาเป็นคนที่รองรับเรื่องเล่านี้ เปลืองตัว ทั้งที่ทำเพื่อให้การประเมินรอบสามสำเร็จ
  ส่วน สมศ นั่งอยู่บนแท่น บนนฮิ้ง สบายตัว
  ขอบคุณครับ

 2. phanomphon พูดว่า:

  มีข้อมูลเพิ่มเติม ที่จะฝากเป็นประเด็นให้กับคณะวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสำนวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต เดิม ในการสำรวจ ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต นั้น เราจะใช้แบบสอบถามตามแบบเดิมที่เคยทำกัน ซึ่งประเด็นในแบบสอบถามจะไม่ครบตามเกณฑ์ประเมินใหม่ ที่ สมศ. กำหนด คือ ต้องสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน และเดิมทีที่เราเคยสำรวจเราจะเก็บเฉพาะจากผู้ใช้บัณฑิตของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและมีงานทำ แต่เกณฑ์ประเมินใหม่ ฝากให้คณะวิชา และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เก็บเพิ่มเติมกับนิสิตที่ไปศึกษาต่อด้วย ดังนั้น สัดส่วนที่เคยคิดแต่กับเฉพาะนิสิตที่มีงานทำแล้ว ก็จะใช้ไม่ได้สำหรับการประเมินในรอบปีการศึกษา 2554 คณะวิชาจะต้องเก็บจากนิสิตที่ได้ไปศึกษาต่อด้วย โดยต้องส่งแบบสอบถามไปให้กับสถาบันการศึกษา ที่นิสิตไปศึกษาต่อ แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับมา ว่านิสิตท่านนั้น มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หรือไม่ อย่างไร
  เพราะฉะนั้นเวลาเก็บที่เราจะเก็บแบบสอบถาม ที่จะใช้ประเมินรอบปีการศึกษา 2554 ก็คือ เอาข้อมูลคนจบของปีการศึกษาที่แล้วและตอบแบบสอบถาม ว่ามีงานทำและศึกษาต่อเท่าไหร่ มาเป็นตัวเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตัวเลขออกมา

You must be logged in to post a comment.