0

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

เบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศจากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

ขั้นตอนการขออนุมัติ

ขั้นที่ 1 บันทึกขออนุมัติงบประมาณในการเดินทางไปราชการ  (รายละเอียดที่ต้องระบุ คือระยะเวลา/สถานที่/ ประเทศ/ เพื่ออะไร /เรื่องอะไร/ งบประมาณที่ใช้/ต้นเรื่องจากสถาบันเจ้าภาพ)

บันทึกเสนอตามลำดับ ต่อไปนี้

1.1  ผ่านรองอธิการบดีที่กำกับดูแล/คณบดี

1.2  ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศน์สัมพันธ์ เพื่อพิจารณา

1.3  ส่งกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการ

1.4  อนุมัติงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่ส่งคืนหน่วยงานต้นเรื่อง

 ขั้นที่ 2 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ +แนบบันทึกที่อนุมัติจากข้อ 1 และจัดทำคำสั่งไปราชการ

เสนอตามลำดับต่อไปนี้

2.1  ผ่านรองอธิการบดีที่กำกับดูแล/คณบดี

2.2  ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศน์สัมพันธ์ เพื่อพิจารณา

2.3  ส่งกองการเจ้าหน้าที่   ——— สิ้นสุด——– กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้ไปรับเรื่อง

2.4  อนุมัติเดินทางฯ  กองการเจ้าหน้าที่ส่งคืนหน่วยงานต้นเรื่อง

ขั้นที่ 3 บันทึกขอเบิกเงินไปราชการ  หมายถึงขั้นตอนการยืมเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ทำพร้อมกับขั้นที่ 2 ก็ได้)   เรียนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ    พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้   ส่งเอกสารให้กับกองการเจ้าหน้าที่

3.1 บันทึกขอเบิกเงิน (เจ้าของเรื่อง และรองฯที่กำกับดูแล/คณบดี  ลงนาม)

3.2 ใบสำคัญรับเงิน (เจ้าของเรื่องลงนามผู้รับเงิน)

3.3 สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเรื่อง (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3.4 สำเนาบันทึกอนุมัติงบประมาณ

3.5 สำเนาต้นเรื่องจากประเทศเจ้าภาพ

 

 ขั้นตอนการขอเคลียร์เงินยืมกองทุนฯ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศจากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

ระบุรายการที่สามารถเบิกจ่ายได้จากเงินกองทุนฯ  ดังนี้

1.ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-สถาบันเจ้าภาพ ชั้นประหยัดของสายการบินไทย 1 ครั้ง (หากใช้สายการบินอื่นต้องมีใบเสนอราคาจากการบินไทยและจากสายการบินอื่นมาเปรียบเทียบราคา และสายการบินอื่นจะต้องมีราคาถูกกว่าสายการบินไทยไม่ต่ำกว่า 25%)

2.ค่าภาษีสนามบิน (ถ้ามี)

3.ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ

4.ค่าธรรมเนียมวีซ่า

5.ค่าลงทะเบียน

***เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนา  ให้เจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีข้อ 1 การเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยสายการบินอื่นที่มิใช่บริษัทการบินไทย  ดำเนินการดังนี้

1).บันทึกขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ โดยสายการบินอื่นที่มิใช่บริษัทการบินไทย  (เรียน อธิการบดี)

2).ทำหนังสือส่งถึงผู้อำนวยการกองการขายภาคราชการ  (บริษัทการบินไทย)  เพื่อขอใบเสนอราคาบัตรโดยสารในเส้นทางที่จะเดินทาง (ระบุ วัน เวลา สถานที่ที่จะเดินทาง)

3).การบินไทยส่งหนังสือแจ้งแบบฟอร์มใบแจ้งราคาเพื่อเสนอของบประมาณการเดินทางไปปฏิบัติราชการกลับมายังหน่วยงาน (อาจจะเป็นการแจ้งมาทาง   โทรสาร หรือ email )  ให้เจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4).ใบเสนอราคาจากสายการบินอื่น (บัตรโดยสารสายการบินอื่น)

นำเอกสาร 1 – 4 ส่งกองคลังและพัสดุ เพื่อดำเนินการ

เมื่อกองคลังฯ ดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งเรื่องอนุมัติกลับมายังหน่วยงานต้นสังกัด(สิ้นสุดการอนุมัติโดยอธิการบดี)

หน่วยงานต้นสังกัดรับเรื่อง  ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ + แนบบันทึกรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ

(เฉพาะส่วนที่สามารถเบิกจ่ายจากกองทุนฯ ได้ ) เพื่อเคลียร์เงินคืนกองทุนฯ

**นำเงินสดคงเหลือ(ถ้ามี)  ส่งคืน กองการเจ้าหน้าที่/พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน**

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกจากเงินกองทุนฯ ไม่ได้   ให้ทำเรื่องเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์การเดินทางไปราชการปกติ

เช่น ค่าที่พัก /ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะเดินทาง (นอกเหนือจากค่าตั๋วเครื่องบิน)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.