0

การกรองงาน

การกรองงาน หรือการตรวจทานงานเพื่อให้งานมีความถูกต้อง ขอสรุปจากประสบการณ์ในการกรองงาน กองแผนงานมีหน้าที่รับผิดชอบงานข้อมูลทุกประเภทของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือเผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ทำอย่างไรข้อมูลจึงจะถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผู้ตรวจทานหรือผู้กรองงานจะต้องมีหลักหรือต้องทราบกรอบงาน ได้แก่ ประเภทของข้อมูล  โครงสร้างหรือกรอบของข้อมูล  แหล่งที่มา  ความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้อง พฤติกรรมหรือเหตุการณ์   เช่น รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี  รายงานประจำปี    ขอยกตัวอย่างการตรวจทานหรือการกรองงาน “รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี”  เริ่มที่ 1) ประเภทของข้อมูล : ข้อมูลจะเป็นตัวเลข สถิติ  จะต้องนำเสนอเป็นรูปตาราง หรือกราฟ เช่น ข้อมูลนิสิต จะต้องนำเสนอในภาพรวม แล้วจำแนกตามระบบ  ชั้นปี เพศ คณะ ศูนย์ ในเชิงละเอียดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปตามความต้องการ  2) โครงสร้างหรือกรอบของข้อมูล : ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องครบตามภารกิจ เช่น ข้อมูลที่รวบรวมจะต้องประกอบด้วยเรื่องคน เงิน งบประมาณ อาคาร สิ่งก่อสร้าง นิสิต พื้นที่ เป็นต้น  3) แหล่งที่มา : จะต้องอ้างอิงเพื่อสะดวกต่อการค้นหาหรือสอบทานข้อมูล เช่น จำนวนบุคลากร อ้างอิงจาก กองการเจ้าหน้าที่ หรืออ้างอิงจากแผนการจัดสรรอัตรากำลังของกองแผนงาน เป็นต้น สามารถจำแนกหรือหยิบข้อมูลไปใช้ได้ตรงตามความต้องการ 4) ความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้อง : ตัวเลขหรือสถิติ ที่แสดงต้องเชื่อมกับใครบ้าง งานที่เกี่ยวข้องกับการนำตัวเลขไปใช้อ้างอิง เช่น ตัวเลขนิสิตที่กู้ยืม นิสิตรวม ที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณ   ตัวเลขเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจะสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของ สมศ. หรือ ก.พ.ร.  หรือรายรับจากการวิจัย เป็นต้น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.