0

การบริหารจัดการภายในองค์กร

 

                รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรมีหลายรูปแบบ เช่น แบบแนวตั้ง  แบบแนวนอน  แบบเมทริกซ์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความสะดวกของผู้ปฏิบัติ แต่ละรูปแบบจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ลองมาดูว่าหากท่านเป็นผู้บริหารจะเลือกใช้แบบไหน

                แบบแนวตั้ง  หรือแนวดิ่ง จะมีสายการบังคับบัญชาหลายระดับ ทุกตำแหน่งต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อำนาจตัดสินใจ เป็นการกระจายอำนาจ การทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  

แบบแนวนอน  เป็นการประสานความร่วมมือ  จะต้องมีการจัดแผนกหรือกลุ่มงานและประสานความร่วมมือในแนวนอน ผู้บริหารหรือจัดการจะต้องมีจัดองค์กรที่มีการประสานความร่วมมือในแนวนอน

แบบเเมทริกซ์ เป็นการจัดองค์กรโดยะเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมมากขึ้น  สายการบังคับบัญชาสั้นลงหรือน้อยลง สั่งงานเร็วขึ้นผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระมากขึ้น ความเป็นเอกภาพของการบังคับบัญชาน้อยลง  การมอบหมายงานและการให้คนมีอำนาจและความรับผิดชอบมากขึ้นสามารถปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ได้ง่ายกว่าทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.