1

ตัวชี้วัดกับมิติทั้ง 4 ที่ควรรู้

     ตัวชี้วัด กลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยสำหรับใครหลายๆ คน เพราะปัจจุบันผู้ประเมินจากทุกหน่วยงานต่างแข่งขันกันกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ ออกมาเพื่อใช้ประกอบการเมินในมิติของตนเอง การกำหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิต/โครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมายการให้บริการและสามารถติดตาม ตรวจสอบประเมินผลสำ เร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณได้ แต่หลายๆ คน อาจจะคุณเคยตัวชี้วัดเพียงแค่ 2 มิติ คือ เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ แท้จริงตัวชี้วัดมี  4 มิติ และแต่ละมิติจะอธิบายไปแตกตต่างกัน จึงขอนำเสนอไว้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้  

     1. เชิงปริมาณ หมายถึง การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินโครงการด้านปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจนและสามารถแสดงความก้าวหน้าในการดำาเนินการได้  เช่น จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2,500 คน

     2. คุณภาพ หมายถึง การกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ เช่น ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ (แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถหางานทำได้)

     3. ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการผลิต/การดำเนินโครงการ เช่น ร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร

     4. ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/โครงการ เป้าหมายของมิตินี้ เพื่อต้องการอธิบายว่า การจะดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะต้องใช้งบประมาณเท่าใด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 100,000 บาท/คน

      จากตัวอย่างที่เสนอไว้ข้างต้น เป็นมิติของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนิสิต และ จำแนกออกตามมิติต่างๆ ดังนั้น เจ้าหน้าที่งบประมาณ ต้องสามารถจำแนกความแตกต่างของตัวชี้วัดให้ได้ ตอนต่อไปจะเสนอความแตกต่างของตัวชี้วัดในแต่ละระดับ (กิจกรรม / ผลผลิต / ผลลัพธ์ / เป้าหมายหน่วยงาน ) ซึ่งแต่ละตัวจะต้องใช้ทั้ง 4 มิติ ไม่อยากครับแต่ต้องทำความเข้าใจ..

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.