0

มิติของตัวชี้วัดตามลำดับชั้นการปฏิบัติงาน

     ต่อเนื่องจากมิติของตัวชี้วัดนะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อ่านสามารถอ่านย้อนหลังได้ที่ http://blog.msu.ac.th/?p=10853 ในการปฏิบัติงาน หรือ การกำหดงบประมาณในปัจจุบันต้องสามารถอธิบายถึงผลที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ ตั้งแต่เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ผลผลิต กิจกรรม ดังนั้น วันนี้จึงขอเสนอตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัดในประเด็นดังกล่าว เกี่ยวกับนิสิต ดังนี้

คณะด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ เพื่อออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     1. คุณภาพ    ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

     1. เชิงปริมาณ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2,500 คน

     2. คุณภาพ     ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

     3. ระยะเวลา  ร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร

     4. ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 100,000 บาท/คน

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

     1. เชิงปริมาณ จำนวนนิสิตรวม 12,500 คน / จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ 1,000 คน

     จะสังเหตเห็นว่าในแต่ละระดับการวัดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจะไม่เหมือนกัน แต่จะมีความเชื่อมโยงกันจากล่างขึ้นบน ในเชิงกิจกรรม จะเน้นกระบวนการผลิต จำนวนที่เรียนทั้งหมด ในเชิงผลผลิต จะเน้นผลสุดท้ายของของกิจกรรม คือ เรียนแล้วจบกี่คน และสุดท้ายในระดับหน่วยงาน เป้าหมายที่ต้องการคือผลสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้ง ถ้าเจ้าหน้าที่งบประมาณสามารถที่จะจำแนกมิติและระดับต่างๆ ในกิจกรรมที่ต้องการวัดออกได้อย่างชัดเจน จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการตรวจติดตามผลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด้วย ลองดูครับ ไม่อยากอย่างที่คิด

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.