1

วิธีคิด

เรื่อง “วิธีคิด” เป็นเรื่องเกิดจากปัญหาที่เป็นจริงอันหนึ่งคือเวลาที่มีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราจะต้องแก้ปัญหา เรามักจะมีทางออก หรือมีการถกเถียงต่อปัญหาอันนั้นแตกต่างกันหลายประเด็นแน่นอนอันนี้เป็นเพราะว่า มันเกิดขึ้นมาจากกรอบความคิดของแต่ละคนซึ่งตั้งต้นมาไม่เหมือนกัน วิธีคิดของมนุษย์นั้นถ้าหากจัดหมวดหมู่แล้วจะแบ่งออกได้ 5 วิธีคิดด้วยกัน คือ 1.วิธีคิดแบบนักอุดมคติ,2.วิธีคิดแบบนักสัจนิยม, 3.วิธีคิดแบบนักสังเคราะห์,4.วิธีคิดแบบนักวิเคราะห์, และ 5.วิธีคิดของนักปฏิบัตินิยม. ดังนี้

1. วิธีคิดแบบนักอุดมคติ : ส่วนใหญ่แล้ว นักอุดมคติมักจะมองปัญหาในลักษณะที่เป็นเรื่องของสิ่งสุดยอดมีความสมบูรณ์เล็งผลเลิศไปที่เป้าหมายสูงสุดหรืออุดมการณ์. พวกนี้จะขัดแย้งหรือตรงข้ามกันกับนักปฏิบัตินิยม

2. นักปฏิบัตินิยม พวกนี้มักจะมองปัญหาต่างๆจากการปฏิบัติการ หรือ proceed ของสิ่งที่จะทำว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดคนพวกนี้จะไม่เห็นความสำคัญของนักอุดมคติ และค่อนข้างที่จะเป็น objective ในขณะที่นักอุดมคติจะเป็นพวก subjective

3. วิธีคิดแบบนักสัจนิยม : คนกลุ่มนี้เวลาเสนออะไรมักจะมีคนซึ่งค่อนข้างเห็นด้วยสูงทั้งนี้เพราะพวกนี้ยึดถือความเป็นจริงเป็นหลัก ความจริงที่ยึดถือนั้นเป็น objectiveและทุกคนสามารถร่วมคิดกับเขาได้

4. วิธีคิดแบบนักวิเคราะห์ : นักวิเคราะห์จะมองปัญหาแบบแยกส่วนจำแนกออกเป็นเรื่องๆ มีการแยกแยะอย่างละเอียด จนกระทั่งอาจจะมองไม่เห็นภาพรวม
ซึ่งถือเป็นข้อด้อยของนักวิเคราะห์

5. วิธีคิดแบบนักสังเคราะห์ :พวกนี้จะมองประเด็นปัญหาต่างๆ ในที่ประชุม แล้วนำเอาความคิดที่เสนอกันอย่างหลากหลายมารวบรวมหรือสังเคราะห์กัน
เพื่อที่จะมองปัญหาอย่างทะลุปรุโปร่ง

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. surana พูดว่า:

    การคิดมีหลายวิธี คิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดบูรณาการณ์ คิดและวปฎิบัติ หรือ คิด แค่ คิด ซึ่งแต่ละวิธีล้วนเป็นการฝึกให้สมองของเรามีการพัฒนาการด้านความคิดที่ดี ขึ้น เพราะการฝึกคิดจะทำให้เรามีมุมมองในการคิดที่หลากหลาย สองเกิดการพัฒนา

You must be logged in to post a comment.