0

การจัดทำงบประมาณ กับ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการให้บริการ สำคัญอย่างไร

         หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่า เหตุใดการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ถึงต้องลงรายละเอียดหรือกำหนดแบบฟอร์มที่ค่อนข้างยุ่งยากขนาดนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน มีศัพท์แปลกๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด MTEF เหตุผลของการเปิดประเด็นนี้สืบเนื่องมาจากระบบงบประมาณในปัจจุบันเป็นการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (ตัวชี้วัดทั้งหลายที่เราคุ้นเคยนั้นแหละครับ) ประมาณว่าเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณไป จะสามารถผลิตอะไรออกมาสู่ชุมชนหรือสังคมได้ในปริมาณเท่าไหร และ กรอบแนวคิดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินแผ่นดินของรัฐบาล ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ (1) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (2) คำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา (3) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ (6) แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการกำกับและจัดทำคำของบประมาณ ดังนี้

         1. การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550) ตัวนี้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จะมีความคุ้นเคยในระดับหนึ่งแล้ว ขอเว้นไว้ก่อนและจะนำเสนอในครั้งต่อไปนะครับ

          2. คู่มือมาตรฐานการจัดการงบประมาณ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550)

          3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ) (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง)

          4. คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)

         ถึงตรงนี้ ถ้าจะทำความเข้าใจอย่างง่าย ก็คือว่า มันเป็นกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี เค้าบังคับมาต้องทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถรับมือกับการดำเนินงานดังกล่าว ต้องขอแยกออกเป็น 2 ส่วน นะครับ เพราะความยุ่งยากจะไม่เท่ากัน

        ระดับมหาวิทยาลัย

        กองแผนงาน จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ในส่วนที่ต้องดำเนินการจัดทำคำของบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายระดับกระทรวง นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และต้องมีข้อมูลประกอบดังนี้

          1. วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

          2. เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

          3. ผลผลิต/โครงการ (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) วัตถุประสงค์ และ กิจกรรม(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)                

          4. แนวทางปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน นโยบาย การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อชี้แจงและถ่ายทอดสู่ระดับคณะ/หน่วยงาน

        รวมถึงการจัดทำ/รายงาน/บันทึกข้อมูล ในสายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

        ระดับคณะ/หน่วยงาน

        เมื่อมหาวิทยาลัยถ่ายทอดนโยบายหรือชี้แจงแนวปฏิบัติ คณะ/หน่วยงาน ต้องดำเนินการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และต้องมีข้อมูลประกอบดังนี้

          1. วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน

          2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์หน่วยงาน

          3. ผลผลิต/โครงการ (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) วัตถุประสงค์ และ กิจกรรม(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปเป็นแผนภาพข้างบน อันนี้แหละครับที่สำคัญ แล้วเราจะวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ต่างๆ นั้นได้อย่างไร สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า ศัพท์ต่างๆ ที่เรียกกันนั้น ความหมายกว้างๆ คือ อะไร ( แต่ไม่ต้องกังวลครับ เพราะผังความเชื่อมโยงที่ว่านี้ในระดับมหาวิทยาลัยจะได้รับการถ่ายทอดมาจากกระทรวง หรือ จะบอกว่าเค้าได้กำหนดไว้แล้วไม่ได้ให้เราเลือกหรอก แต่สิ่งที่ต้องทำคือ คัดกรองว่า สถานะของหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดอยู่ในกลุ่มผลผลิตใด)

         1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

         หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะถูกแปลงมาจากนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภานั้นแหละครับ จะเห็นว่าถ้าเราเลือกยุทธศาสตร์ ผลที่ตามก็คือ มันจะพ่วงไปถึงนโยบายรัฐบาล รัฐธรรมนูญและแผนต่างๆ มากมาย ซึ่งเราก็เอามาตอบคำถามของ PART ได้ด้วยนะครับ และแน่นอนครับ ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ก้จะมีการกำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ไว้แล้วเรียบร้อย

        2. เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และตัวชี้วัด

        หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามผลผลิตที่กำหนด ซึ่งจำเป้นต้องแยกให้ชัดเจนครับ

เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย (ผลลัพธ์) คือ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ขอยกตัวอย่างการเรียนการสอนนะครับ เป้าหมายคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสูงตลาดแรงงาน

         – เมื่อเราจัดการเรียนการสอน มีนิสิต 100 คน นิสิต 100 คน คือตัวชี้วัดเชิงปริมาณในระดับกิจกรรมครับ

         – เมื่อนานไปนิสิต 100 คน สำเร็จการศึกษาในนามบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและมีงาน บัณฑิต 100 คน คือตัวชี้วัดเชิงปริมาณในระดับผลผลิตครับ

         – และเมื่อบัณฑิตได้งานทำ ทำงานดี นายจ้างมีความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง คือ ตัวชี้วัดในระดับเป้าหมายการให้บริการ ครับ

        ดังนั้นผลลัพธ์ จึงเป็นมิติที่บุคคลภายนอกเข้ามากระทบกับผลผลิตของเรา ซึ่งก็คือ นายจ้าง กับ บัณฑิต ครับในทำนองเดียวกันครับ ถ้าเป็นเป้าหมายหน่วยงานก็เพียงแต่วัดและระบุตามแต่ละสาขาที่ตนเองรับผิดชอบ

         เขียนไปเขียนมา…เหมือนจะจบไม่ลงครับ ต้องขออนุญาตตัดบทและคงต้องรบกวนติดตามต่อตอนต่อไปนะครับ…งบประมาณสนุกดีแต่ต้องมีวิธีรับมือนะครับ…

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.