0

ทำอย่างไร..จึงจะลดจำนวนการสอนงานเจ้าหน้าที่ใหม่(ที่ปฏิบัติงานเรื่องแผน)น้อยลงได้

  เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา เกิดการสอนงานให้กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านแผน ตามสถิติ(ที่เก็บเอง)เฉลี่ยไมม่ต่ำกว่า 5 คน ต่อปี ( 43 หน่วยงานต้องสอนงานเจ้าหน้าที่ใหม่อย่างน้อย 5 คน คิดเป้น ร้อยละ 11.62) การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่  ส่งผลต่อการทำงาน คือ ขาดความต่อเนื่องของงาน  ที่น่าเจ็บใจก็คือ  คนที่เเรียนรู้กับเราจนเชี่ยวชาญงานแล้ว..เหตุใดจึงหายไปจากเรา…และเราต้องสอนงานกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ใหม่อยู่เรื่อยๆเป็นประจำ…จึงได้เก็บข้อสงสัยนั้นไว้ในใจและพยายามหาคำตอบ…จนในที่สุด..ได้อ่านพบบทความหนึ่งของคุณชัยทวี เสนะวงศ์  Productivity Talk วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีใจความว่า…

ผลการวิจัยพบว่า “ความรัก จะนำมาซึ่ง ความสุข ทำให้คนเรามีค่า Productivity เพิ่มขึ้น 10-25%” ในทางตรงกันข้าม หากคนในองค์กรต่างคนต่างทำงาน ไม่รักกัน องค์กรอาจประสบปัญหาพนักงานลาออกเยอะ คนขาดงาน หรือไม่ใส่ใจในการทำงาน นี่คือ “ปัญหาของคนที่ไม่รักองค์กร” การได้รับความยกย่องนับถือ องค์กรทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและมีเกียรติ ได้รับการยอมรับจากสังคม ผู้บริหารยอมรับ นับถือ และให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง องค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ พนักงานจะรู้สึกภูมิใจเมื่องานที่ตนเองทำสำเร็จและเกิดคุณค่ากับองค์กร ทำให้เกิดความรักที่มีต่อองค์กร
“ความรักองค์กร” ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ หากแต่องค์กรจะต้องให้ความรักกับพนักงานก่อน “องค์กรที่ดูแลพนักงานดี ไม่เพียงแต่ทำให้พนักงานรักและผูกใจกับองค์กรเท่านั้น ยังทำให้พนักงานคิดที่จะทำดีเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร   เมื่อพนักงานได้รับการดูแลที่ดี พนักงานก็จะเกิดความรัก ความศรัทธา และผูกใจกับองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม ความมั่นคง และความยั่งยืน ……

จากบทความข้งต้น …สรุปได้ว่า..การทำให้บุคลากรรักองค์กร..น่าจะเป็นหนทางที่จะช่วยให้เรา..ต้องมานั่งสอนงานกันใหม่อยู่เรื่อยๆ…จะลดน้อยลงได้บ้าง….ถ้าท่านใดมีแนวทางหรือข้อเสนอแนะเพื่อกำจัดปัญหานี้ให้ลดลงหรือหมดไปได้…ก็ช่วยแนะนำกันบ้างนะคะ…

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.