0

บริการตรวจสอบค่า Impact factor วารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ

สำนักวิทยบริการ  เปิดให้บริการตรวจสอบค่า Impact factor วารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ  ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบคุณภาพวารสารเชิงปริมาณหรือค่าอ้างอิงเพื่อนำผลไปพิจารณาเปรียบเทียบและคัดเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการระดับนานาชาติต่อไป  โดยจะทำการตรวจสอบจากผ่านฐานข้อมูล  ISI Web of  Science

ฐานข้อมูล ISI Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปที่ครอบคลุม สาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 8,500 รายชื่อให้ข้อมูลมากกว่า 1 ล้านระเบียน   ซึ่งถือว่าเป็นฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อวงการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รายชื่อวารสารไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge : Web of Science – Science Citation Expanded

  1. ASIAN BIOMEDICINE  (เริ่มตั้งแต่ April 2008 มีค่า Impact Factor = 0.333)
  1. ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY  (มีค่า Impact Factor = 0.562)
  1. MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ Apr-Jun 2007 มีค่า Impact Factor = 0.562)
  1. THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE  (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ March 2007 มีค่า Impact Factor = 0.562)
  1. SCIENCEASIA  (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ March 2008)
  1. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE  (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ ปี 2008)
  1. BUFFALO BULLETIN  (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ Sep 2008)
  1. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH  (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ Jul 2009)
 •  ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ :- อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 •   การรับเอกสาร :- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 •   เวลาให้บริการ :- วันราชการ
 •  ระยะเวลาได้รับ :-  ภายใน  24 ชั่วโมง
 •  การใช้บริการ:-  1) กรอกรายละเอียดที่ต้องการที่  เมนู “บริการ One Stop Service Online” หรือ http://copper.msu.ac.th/isc/
                                  2) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่สำนัักวิทยบริการบอกรับ ที่  URL: http://goo.gl/imGWV
  3)  โทรศัพท์ 043-754322-40 ต่อ 2405, 2437  E-mail : library@msu.ac.th
   ********ในปีงบประมาณ 2555 สำนักวิทยบริการกำลังดำเนินการจัดหาฐนข้อมูล Scopus มาเพื่อให้บริการตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่ง**********
Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print

You must be logged in to post a comment.