0

ได้อะไรจากการไป KM

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 09.00-16.30 น.ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ทำให้ได้ความรู้จากการร่วมแชร์ความคิดเห็นจากเพื่อนๆ พี่ๆ ต่างกลุ่มงาน  สรุปว่า  ทำอย่างไรการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนจะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด  เพราะจากที่ศึกษาเกณฑ์การประเมินแล้วนั้น  ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย เกณฑ์มีอยู่ว่า

1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551–2554) ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีเอกสารรายงานการประชุมการทบทวนแผนกลยุทธ์  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องความเชื่อมโยงปรัชญาหรือปณิธาน  แผนกลยุทธ์หน่วยงานที่ปรับปรุงใหม่ ที่ครอบคลุมพันธกิจ

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีโครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของคณะที่ปรับปรุงใหม่ต่อบุคลากรในหน่วยงาน  หรือ  เอกสารรายงานการประชุมที่เป็นการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ต่อบุคลากรภายในคณะทุกระดับ

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีแผนปฏิบัติราชการครอบคลุมพันธกิจ

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี  ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ที่มีการระบุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ ดังนั้น คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ   มีปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีเอกสารสรุปและรายงานผลการประเมินผลแผนกลยุทธ์คณะที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร  รายงานการประชุม

8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี  ดังนั้น  หน่วยงานจะต้องมีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาการประเมินผลแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ   มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ปรับใหม่ตามข้อเสนอแนะ  โดยจะต้องมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ที่สำคัญจะต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการทุกๆ เดือนในระบบบริหารยุทธศาสตร์

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.