0

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล หรือ Individual Development Plan: IDPs

เป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้พนักงานบรรลุถึงเป้าหมายในสายอาชีพของตนที่เชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อความต้องการหรือเป้าหมายในระดับองค์การและหน่วยงาน
เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในรายละเอียดที่จะพัฒนาพนักงานให้ไปสู่เป้าหมายตามที่พนักงาน
หน่วยงาน และองค์การต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น

IDPs  จึงเป็นขั้นตอนที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และสร้างจุดแข็ง  (Strength) ให้มีมากขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำIDPs

ขั้นตอนที่  1  : การประเมินตนเอง ( Self-Assessment )

ขั้นตอนที่  2  : การประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน (Employee/ManagerMeeting )

ขั้นตอนที่  3  : การสรุปผลและการนำไปปฏิบัติ ( Finalization and  Implementation)

ขั้นตอนที่  4  : การติดตามและทบทวน ( Follow-up and Review)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.