0

เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรคำนึงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการข้อที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน

ข้อสังเกต  ข้อควรระวัง  และสิ่งที่ควรคำนึงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการข้อที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน

1. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการนั้น  ต้องให้มีตัวแทนของทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
เช่น

1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  เพราะสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

1.2 อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพราะอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำกรอบนโยบาย  ยุทธศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยได้ไห้ไว้มาปฏิบัติ

1.3 รองอธิการบดี  เป็นกรรมการ

1.4 ตัวแทนคณบดีทุกกลุ่มสาขาวิชา  เป็นกรรมการ

1.5 ตัวแทนสถาบัน- สำนัก  เป็นกรรมการ

1.6 ผู้อำนวยการกอง เป็นกรรมการ

1.7 ตัวแทนสายสนับสนุน  เป็นกรรมการ

1.8 เจ้าหน้าที่ที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการ เป็นเลขานุการ

1.9 ควรจัดเวทีเพื่อรับฟังหรือจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการจัดทำแผน

2. ขั้นตอนของการทบทวนผลการดำเนินงานควรมีการนำเทคนิคการวิเคราะห์  SWOT Matrix มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และข้อมูลที่จะนำมากำหนด SWOT  ต้องมีที่มาที่อ้างอิงได้

3. กระบวนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานที่ต้องรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหรือ ที่ประชุมคณะ/หน่วยงานนั้น  ควรเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณา  และกำหนดประเด็นในการให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้พิจารณาตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายพร้อมมาตรการและแนวทางแก้ไข

4. การมอบหมายตัวชี้วัดนั้นควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานบุคลากร  และศักยภาพของบุคลากร

5. ทุกกระบวนการของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการนั้นควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง  และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไม่ประสบผลสำเร็จ  และควรให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนของการกำหนดเป้าหมายมากที่สุด  เพื่อลดความเสี่ยง  โอกาสหรือผลกระทบที่จะทำให้ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

6. พิจารณานโยบายของสภามหาวิทยาลัย นโยบายของมหาวิทยาลัยประกอบในการจัดทำแผนฯ
7. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

8.พิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินต่าง ๆที่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อกำหนดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  เช่น หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร. เป็นต้น

9. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน  ผู้รับผิดชอบควรติดต่อขออนุญาตบุคคลนั้นๆ  ก่อนที่จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.