0

การคิดวิเคราะห์ 5W 1 H

การคิดวิเคราะห์ 5W  1  H

การคิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking) หมายถึง ความสามารถในการจำแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง  ๆ ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์และ หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นการสารภาพความเป็นจริง  หรือสิ่งสำคัญ

คำถามที่มักใช้กับการคิดวิเคราะห์ คือ 5W 1H ประกอบด้วย

• What (อะไร)

• Where (ที่ไหน)

• When(เมื่อใด)

• Why(ทำไม)

• Who(ใคร)

• How(อย่างไร)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.