0

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอทุนค่าหน่วยกิต (ศึกษาใน มมส.)

 1.     เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงภาคการศึกษาที่ของรับทุน

2.     เป็นผู้ไม่ได้รับทุนจากแหล่งอื่นใด หรือได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

3.     เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามตอบรับให้เข้ามารับการศึกษา

4.    สาขาวิชาที่เข้ามาศึกษาต้องตรงตามตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ในขณะสมัครรับทุน

5.    ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเห็นชอบให้สมัครรับทุน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.