0

แนะนำเอกสารแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่า มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่เมื่อสมัครแล้วมีความประสงค์ขอเปลี่ยนสาขาใหม่ แต่เนื่องจากประกาศของมหาวิทยาลัยได้ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้  จากการสอบถามได้รับคำตอบว่าเลือกเพราะมีผู้แนะนำอาจจะจากครูในโรงเรียน หรือเลือกตามเพื่อน หรือเลือกตามผู้ปกครองต้องการบ้าง เป็นต้น แต่ไม่ใช่ความต้องการของผู้สมัครที่แท้จริงหรือเป็นตัวตนที่ตนเองชอบหรือมีทักษะ  อีกประการหนึ่งผู้สมัครบางคนยังขาดความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละสาขาวิชาว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรและเพื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะออกไปประกอบอาชีพอะไร  ซึ่งการเลือกสาขาวิชาผิดนั้นมีผลกระทบถึงผู้เรียนโดยตรง เช่น เมื่อเรียนแล้วไม่มีความสุขในการเรียนบ้างก็ลาออกเพื่อรอสมัครเข้าศึกษาใหม่  หรือบางคนก็ทนเรียนจนสำเร็จการศึกษาแต่ออกไปประกอบอาชีพอื่นซึ่งบางคนก็ประสบความสำเร็จก็มีเช่นกัน แต่บางคนต้องพ้นสมภาพความเป็นนิสิตกลางคัน  จากปัญหาเล่านี้ดิฉันในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแนะแนวการศึกษาและรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาจึงอยากขอแนะนำเอกสารแนะแนวการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาก่อนตัดสินใจเลือกสาขาวิชา  ซึ่งเอกสารดังกล่าวหลายมหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ หรือผ่านสื่ออื่นๆ   ผู้สนใจสามารถสืบค้นศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจสมัคร  เอกสารแนะแนวการศึกษาที่จะแนะนำเช่น เอกสารแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นประจำทุกปีเพื่แจัดส่งให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ หรือสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www.acad.msu.ac.th  รายละเอียดภายในเอกสารดังกล่าวจะบอกตั้งแต่ประวัติมหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ   คณะที่เปิดทำการเรียนการสอนสาขาที่เปิดสอน  ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร จุดเด่นของหลักสูตร  คุณสมบัติของผู้สมัคร แนวทางในการศึกษาต่อ แนวทางในการประกอบอาชีพ   อัตราค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม กองทุนเพื่อการศึกษา  รายละเอียดหอพักนิสิต  อาคารบริการกลาง ศูนย์หนังสือ  สำนักวิทยบริการ  แผนที่จังหวัดมหาสารคาม  ตลอดจนบอกเส้นทางการเดินทางและพาหนะ เป็นต้น  อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับนักเรียนคือกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะจัดโครงการแนะแนวการศึกษาทุกปีโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนสัมพันธ์ประจำจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษาโดยตรง นักเรียนสามารถเข้าร่วมรับฟัง สอบถามได้อย่างใกล้ชิดกับคณะอาจารย์ประจำคณะอีกช่องทางหนึ่ง อย่าลืมนะค่ะศึกษาข้อมูลจากเอกสารแนะแนวการศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมแนวแนวการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดก่อนตัดสินสมัครเข้าศึกษาค่ะ

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.