0

ขอแจ้งแนวทางการพิจารณาการลาป่วย

ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 เห็นชอบแนวทางการพิจารณาการลาป่วยกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือเพิ่มค่าจ้างพนักงาน ดังนี้

1. การลาป่วยทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ใช่การลาป่วยที่จำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน หากรวมกันแล้วเกิน 23 วันทำการ ก็ไม่มีสิทธิเลื่อนเงินเดือน

2. การลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน หมายถึง ต้องเป็นการลาป่วยในลักษณะซึ่งมีความจำเป็นต้องอยู่ในความดูแลรักษาของแพทย์ และการรักษาต้องใช้เวลานาน ส่วนจะใช้เวลานานเท่าใด นั้นขึ้นอยู่กับอาการป่วยในแต่ละครั้งไป เช่น การลาเข้ารับการผ่าตัดซึ่งต้องพักหลังการผ่าตัด หรือลาป่วยด้วย โรคความดันโลหิตสูงและไตพิการ เป็นต้น ส่วนการลาป่วยเดือนละ 5 – 6 ครั้ง  ครั้งละ 1 – 2 วัน ด้วยโรคหอบหืดเรื้อรังและมีอาการกำเริบเป็นครั้งคราวโดยไม่อาจทราบได้ว่าอาการจะกำเริบเมื่อใด และเมื่ออาการทุเลาแล้ว แพทย์อาจตรวจไม่พบอาการเจ็บป่วยจนถึงขนาดต้องลาป่วยเพื่อพักรักษาตัวนั้น กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน

3.  การลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมกับการลาป่วยทั่วๆ  ไป โดยการประสบอันตรายดังกล่าวนั้นต้องเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะที่เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ด้วย  อย่างไรก็ตามผู้ที่ลาป่วยในประเภทนี้จะได้เลื่อนเงินเดือนตามปกติได้จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนเงินเดือนด้วย หากในรอบครึ่งปีผู้นั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเลย หรือปฏิบัติหน้าที่แต่มีผลงานไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน ก็ไม่อาจเลื่อนเงินเดือนในกรณีปกติได้

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.