0

ขอแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ข้อ 4 วรรคสอง กล่าวว่า ” ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบัติการวิจัย ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ. ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย แล้วแต่กรณี ”

การดำเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสาขาวิชาเพื่อเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาในเบื้องต้นก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ซึ่งภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วจะเสนอ ก.พ.อ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.