0

การลาศึกษาภาษาที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

                     ตามประกาศ  ก.บ.ม.  เรื่อง  การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย   (ฉบับที่ ๒)    พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถลาไปศึกษาภาษาต่างประเทศ ทั้งเรียนในประเทศและต่างประเทศได้ โดยให้ผู้ที่จะไปเรียนเสนอเรื่องผ่านหน่วยงานพิจารณาศักยภาพเบื้องต้นว่าสามารถจะไปเรียนภาษาต่างประเทศได้ตามเกณฑ์และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ แล้วจึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้มีหลายหน่วยงานได้มีบุคลากรขอลาไปเรียนภาษาที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา แต่ผลการทดสอบภาษาก่อนเข้าเรียนอยู่ในระดับเริ่มต้น หรือคะแนนสอบภาษายังไม่สูงมากนัก จึงทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณาศักยภาพ นั้น

ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในการพิจารณาถึงศักยภาพเบื้องต้นของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะลาไปศึกษาภาษาฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของคณะ หรือหน่วยงานก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

 

โดยใช้เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้

 

 

๑. บันทึกข้อความขออนุมัติจะต้องระบุรายละเอียด ดังนี้    

    ๑.๑  ชื่อ – สกุล , ตำแหน่ง – สังกัด    

    ๑.๒  สถานศึกษาที่จะลาไปศึกษา

 

    ๑.๓  ระยะเวลา / ตั้งแต่วันที่ ………………….. ถึงวันที่ ………………..)

๒.  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษา

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.