0

การกระทำในทางปกครองหรือกิจกรรมทางปกครอง

ฝ่ายปกครองจะกระทำการในทางปกครองหรือกิจกรรมทางปกครองในเรื่องใดได้ก็ต่อเมื่อ

๑. มีกฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจกระทำการในเรื่องนั้นได้และ

๒. การกระทำตามอำนาจที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้นจะต้องเป็นไปตามรูปแบบขั้นตอน
หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น  หากฝ่ายปกครองกระทำการในเรื่องที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้
หรือกระทำการในเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้  แต่ไม่กระทำให้ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น  “การกระทำของฝ่ายปกครองดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.