0

การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงาน วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงาน วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย
และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

สภามหาวิทยาลัยไม่มีอำนาจในการออกระเบียบหรือข้อบังคับในการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงาน วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย
และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานโดยพลการซึ่งมิได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.