0

การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง

1. พิจารณาในด้าน “เจ้าหน้าที่”

1.1 ต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในเรื่องนั้น (มาตรา 12 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

1.2 เจ้าหน้าที่ต้องมีความเป็นกลาง เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรม

1.3 ความไม่เป็นกลาง โดยสภาพภายนอก (มาตรา 13 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

1.3.1 เป็นคู่กรณีเอง

1.3.2 เป็นคู่หมั้น / คู่สมรสของคู่กรณี

1.3.3 เป็นญาติของคู่กรณี

1.3.4 เป็น / เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้พิทักษ์ / ผู้แทน / ตัวแทนของคู่กรณี

1.3.5 เป็นเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / นายจ้างของคู่กรณี

1.4 ความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายใน (มาตรา 16 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

1.4.1 เป็นความไม่เป็นกลางโดยสภาพข้อเท็จจริง

1.4.2 มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางผลการฝ่าฝืนหลักความเป็นกลาง

1.4.3 การพิจารณาโดยบุคคลที่ไม่เป็นกลางย่อมทำให้กระบวนการพิจารณานั้นด่างพร้อยไปด้วย

1.4.4 การดำเนินการที่ผ่านมาไม่เสียไป

1.4.5 ถ้าปัญหาความไม่เป็นกลางค่อนข้างรุนแรง เจ้าหน้าที่คนใหม่ย่อมดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ได้

1.4.6 ถ้าฝืนดำเนินการต่อไปจนมีคำสั่งทางปกครอง อาจถูกเพิกถอนได้

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.