1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2. ด้วยวาจา

2.1 ต้องมีข้อความ / ความหมายที่ชัดเจนพอเข้าใจได้

2.2 ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอภายใน 7 วัน โดยมีเหตุผลอันสมควรต้องยืนยันเป็นหนังสือ

3. การสื่อความหมายโดยรูปแบบอื่น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. anchalee.pd พูดว่า:

    น่าสนใจนะคะ ขอบคุณมาก

You must be logged in to post a comment.