0

ผลของคำสั่งทางปกครอง

1. มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง

2. มีผลอยู่ตามเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอน หรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลา หรือเหตุอื่น

3. หลักความมั่นคงแห่งสิทธิ

3.1 บุคคลทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง

3.2 อาจไม่ฟ้องเพิกถอนภายหลังได้

3.3 เพื่อให้งานราชการอันเป็นบริการสาธารณะดำเนินไปได้โดยไม่หยุดชะงัก

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.