0

คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1. การฝ่าฝืนวิธีพิจารณาอาจทำให้คำสั่งทางปกครองไม่สมบูรณ์

2. กฎหมายเปิดช่องให้แก้ไขข้อบกพร่องได้

2.1 ออกคำสั่งโดยไม่มีผู้ยื่นคำขอ ภายหลังได้มีการยื่นคำขอแล้ว

2.2 คำสั่งที่ไม่ได้ระบุเหตุผล ถ้าได้ให้เหตุผลในภายหลัง

3. ข้อพึงระวัง

3.1 คำสั่งทางปกครองที่ พรบ. ประกาศกำหนดให้ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง ต้องแสดงเหตุผลตั้งแต่ในขณะนั้น

3.1.1 การปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิของคู่กรณี

3.1.1.1 ไม่รับคำขอ ไม่อนุมัติ ไม่รับรอง

3.1.2 การเพิกถอนสิทธิ

3.1.2.1 การเพิกถอนใบอนุญาต

3.1.3 คำสั่งให้กระทำหรือละเว้นกระทำการ

3.1.4 คำวินิจฉัยอุทธรณ์

3.1.5 คำสั่งยกเลิกการสอบราคา การประกวดราคา การประมูลราคาที่มีผู้รับได้การคัดเลือก

3.2 การแก้ไขข้อบกพร่องต้องกระทำ

3.2.1 ก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์

3.2.2 ถ้าไม่ต้องอุทธรณ์ ต้องทำก่อนฟ้อง

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.