0

การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

1. เป็นระบบอุทธรณ์บังคับทั่วไป

2. ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ต้องใช้ระบบอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

3. ไม่ใช้กับคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรี

4. ไม่ใช้กับคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการต่างๆ

5. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง

6. ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

7. คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังือ

7.1 ระบุข้อโต้แย้ง

7.2 ข้อเท็จจริง

7.3 ข้อกฎหมาย

8. การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุหให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งจะสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.