0

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555

ให้ ก.บ.ม. มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามประกาศนี้

ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7(ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7(ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของมหาวิทยาลัย

ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน  จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.บ.ม. กำหนด และจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของมหาวิทยาลัย

การได้มาซึ่งพนักงานมี  2  วิธี  คือ  การสอบแข่งขัน  และการคัดเลือก

 

 

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.