0

สรุปวันลาประจำปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

ด้วยใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2555 แล้วกองการเจ้าหน้าที่ใคร่ขอให้ทุกหน่วยงานได้สรุปวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาอุปสมบทลาคลอดบุตร ของบุคลากร โดยแยกตามประเภท ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ทั้งนี้  ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปแล้ว ที่ ศธ 0530.1 (5.2)/7466
ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ EDS  โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 (อย่าลืมสรุปข้อมูลส่งนะคะ)  ขอบคุณค่ะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.