0

การลาอุปสมบท (เมื่อครบกำหนดวันที่ลาสิกขาแล้ว อย่าลืม รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน)

บุคลากร (ชาย) ทุกหน่วยงาน เมื่อท่านได้ยื่นเรื่องขอลาอุปสมบทมาที่กองการเจ้าหน้าที่แล้วและได้รับคำสั่งให้หยุดปฏิบัติงานชั่วคราวเพื่ออุปสมบท  เมื่อครบกำหนดวันลาอุปสมบท ท่านจะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 5 วัน  นับแต่วันที่ลาสิกขา โดยให้ทำหนังสือบันทึกข้อความการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานผ่านหน่วยงานต้นสังกัดก่อน  พร้อมทั้งให้แนบสำเนาใบฉายาบัตร หรือหนังสือรับรองที่แสดงถึงการลาไปอุปสมบทมาที่กองการเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะทางกองการเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการนำเสนอเรื่องเพื่อออกคำสั่งให้ท่านกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและสังกัดเดิมค่ะ  (อย่าลืม รายงานตัวกลับนะคะ)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.