0

ขอทบทวนความเข้าใจ คำว่า…

“วันทำการ”  หมายความว่า  วันปฏิบัติราชการไม่นับวันหยุดราชการ

“วัน”   หมายความว่า  นับวันหยุดราชการรวมด้วย

“ครึ่งวันทำการ” หมายความว่า ช่วงระยะเวลา 3 ชั่วโมง  30 นาที  ติดต่อกันของเวลาปฏิบัติงานในวันทำการก่อนเที่ยงวันหรือหลังเที่ยงวัน

“ปีงบประมาณ”   หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป  พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.