0

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้ประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และตามกำหนดนัดหมายของทางราชการ และหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวัง ในที่นี้ จะขอกล่าวเฉพาะ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  ตระกูลช้างเผือก และ ตระกูลมงกุฎไทย ดังนี้

ชั้นสายสะพาย ประกอบด้วย ชั้น ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., และ ป.ม.  ผู้ได้รับพระราชทานจะสามารถประดับได้หลังจากการเข้าเฝ้าฯ  รับพระราชทานในพิธีที่กำหนด ส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานในวันพิธี  จะสามารถประดับได้ต่อเมื่อพ้นพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ ดังกล่าว เครื่องราชฯ  ชั้นสายสะพาย จะประกอบด้วยแพรแถบ (สายสะพาย) และดวงดารา
การสวมสายสะพายบุรุษ และสตรี

-         ม.ป.ช. และ ม.ว.ม.  จะสวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉียงขวา

-         ป.ช. และ ป.ม.  จะสวมสายสะพายบ่าขวาเฉียงซ้าย

การประดับดารา    ให้ประดับไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋าโดยให้เรียงลำดับสูงและต่ำในแนวเดียวกันหรือเยื้องกันไปทางเบื้องซ้าย

2.  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประกอบด้วย ชั้น ท.ช., ท.ม., ต.ช, ต.ม., จ.ช.,จ.ม., บ.ช., และ บ.ม. ในส่วนเครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. และ ท.ม. จะมีดาราเพื่อไว้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วย  ส่วนชั้นอื่น ๆ จะมีเฉพาะแพรแถบ ห้อยดวงตราเท่านั้น  ในการประดับแต่ละชั้นตรานั้นจะสามารถประดับได้เมื่อได้รับการประกาศนามในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

การประดับ
บุรุษ  ชั้น ท.ช., ท.ม., ต.ช., และ  ต.ม., ประดับโดยสวมแพรแถบคล้องคอ โดยให้ห่วง และแพรแถบห้อยดวงตราออกมานอกเสื้อระหว่างกระดุมเม็ดที่หนึ่งกับขอข้างล่างที่ขอบคอเสื้อพองาม
และให้ประดับดวงตราที่มีลำดับรองลงมาไว้ระดับกระดุมเม็ดที่สอง  โดยให้แพรแถบลอดออกมาระหว่างกระดุมและขอบล่างของรังดุมพองาม ในส่วนดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายกระเป๋า และ ดารา ท.ม. ให้ประดับต่ำกว่า ดารา  ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย

สตรี
ให้ประดับแพรแถบห้อยดวงตราที่หน้าบ่าซ้ายทั้งหมด ทุกชั้น ในส่วนเฉพาะ ท.ช. และ ท.ม. ที่มีดาราด้วยนั้น  ให้ประดับเหมือนบุรุษ คือ ดารา ท.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย และดารา ท.ม. ให้ประดับต่ำกว่าดารา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.