0

การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ

ข้าราชการ/ พนักงาน ที่มีความประสงค์ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร (ขอยกเว้นได้เฉพาะตำแหน่งอาจารย์ค่ะ)  ให้ดำเนินการเสนอเรื่องมาที่กองการเจ้าหน้าที่ โดยแนบเอกสารดังนี้
1. ให้บันทึกข้อความเสนอเรื่องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมาก่อน

2. บัญชีรายชื่อครูยกเว้นตามมาตรา 14  (5) แห่ง พ.ร.บ. รับราชการหาร พ.ศ. 2497
จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาแบบ สด. 9  จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 2 ชุด

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ชุด

6. คำสั่งบรรจุ/หรือคำสั่งจ้าง      จำนวน 2 ชุด

7. จะต้องเสนอเรื่องมาที่กองการเจ้าหน้าที่ ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียกไม่น้อยว่าหกสิบวันค่ะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.